Pravidlá a podmienky

Tisk

Tabulka obsahu

1 Všeobecné informácie – definície a podmienky

1.1Unibet” znamená Unibet (International) Ltd, spoločnosť registrovanú 28. marca 2000 na Malte pod registračným číslom spoločnosti C 26127, so sídlom na adrese „Fawwara Bldgs”, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta; Tel. +356 2133 3532; Fax +356 2133 3577; email info-cz@unibetsupport.com; web www.unibet.com.

1.2BohemiaCasino” je značka, ktorá patrí pod hernú licenciu Unibet (International) Ltd.

1.3Pravidlá Unibet” znamenajú podmienky, predstavujúce kompletnú, konečnú a exkluzívnu dohodu medzi Vlastníkom účtu a spoločnosťou Unibet, ktorými sa riadi zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Unibet a Vlastníkom účtu. Pravidlá Unibet nahrádzajú a spájajú všetky prechádzajúce zmluvy, prehlásenia a dohody medzi Vlastníkom účtu a spoločnosťou Unibet. Založením Zákazníckeho účtu, registráciou, prihlásením, používaním Služieb, účasťou na hrách, či prijatím akejkoľvek Ceny, návštevník alebo Vlastník účtu plne rozumie a súhlasí s tým, že:

 • a. sa stáva účastníkom Pravidiel Unibet,
 • b. si prečítal, porozumel a bude sa riadiť týmito podmienkami, a
 • c. prijme všetky podmienky tu stanovené.

Spoločnosť Unibet môže Pravidlá Unibet kedykoľvek aktualizovať, doplniť, meniť a pridať k nim dodatky. Akýkoľvek podstatný dodatok k Pravidlám Unibet bude spoločnosťou Unibet pred nadobudnutím účinnosti oznámený Vlastníkom účtov.

Všetky zmienky o Pravidlách Unibet v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak. Všetky odkazy „na určitý“ pojem zahŕňajú aj „nejaký“ pojem a naopak.

1.4Vlastník účtu” je osoba, ktorá vytvorením Zákazníckeho účtu na Webových stránkach vstúpila do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Unibet.

1.5Zákaznícky účet” je účet, založený Vlastníkom účtu pre transakcie v dobrom úmysle, za účelom vytvorenia bežného komerčného vzťahu so spoločnosťou Unibet a so zámerom uskutočňovať stávkové a iné herné transakcie.

1.6Zmluva“ znamená zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Unibet a Vlastníkom účtu, ktorý je ustanovený a riadi sa Pravidlami Unibet, teda "Zmluvnými podmienkami".

1.7Regulačné úrady“ znamená úrady Malty.

1.8Rozhodujúce právo“ znamená právo štátu Malta.

1.9Miesto zmluvy“ je Malta.

1.10Regulátor“ je Maltský úrad pre hry (Malta Gaming Authority). Je to regulačný úrad založený štátom Malta pre reguláciu všetkých druhov herných aktivít na Malte. Viac informácií získate na adrese www.mga.org.mt.

1.11Webové stránky“ znamená Internetový portál na adrese www.unibet.com, kde sú k dispozícii všetky aktualizované informácie o činnosti spoločnosti Unibet a prostredníctvom ktorého sú Vlastníkom účtov poskytované Služby.

1.12Služby“ zahŕňajú herné a stávkové ponuky, ktoré poskytuje spoločnosť Unibet Vlastníkovi účtu na Webových stránkach.

1.13Herné a stávkové poplatky“ sú zvláštne dane, uplatňované na hry a stávky na Malte.

1.14Karta“ znamená akýkoľvek druh platobnej karty, či už „platobnej“, „úverovej“, „debetnej“, „kreditnej“, „virtuálnej“, alebo inej podobnej.

1.15Poskytovateľ platobných riešení“ je tretia strana, ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ platieb rôznymi platobnými metódami.

1.16Finančné inštitúcie“ je banka a/alebo iná inštitúcia, riadená príslušným zákonom o tuzemských finančných službách alebo podobnou legislatívou.

1.17Vyššia moc“ znamená akýkoľvek prípad alebo podmienky, ktoré sú mimo rozumnej kontroly strán a ktoré vedú k meškaniu alebo neplneniu zmluvných záväzkov dotknutej strany. Pre účely Pravidiel Unibet tieto prípady a podmienky zahŕňajú Nečakané prírodné udalosti, zákonné obmedzenia (vrátane odobratia alebo neposkytnutia akejkoľvek potrebnej licencie, pokiaľ takéto odobratie alebo neposkytnutie nie je spôsobené chybou dotknutej strany), vojny, nepokoje, výtržnosti, občianske nepokoje, povstania, teroristické činy, požiar, výbuch, záplavy, krádeže, úmyselné poškodenie, štrajky, blokovanie pracoviska a/alebo iné príčiny mimo rozumnú kontrolu strany, ktorej plnenie je ovplyvnené.

1.18Klientská aplikace“ je aplikácia určená na prehliadanie Internetu, otvorená Vlastníckom účtu za účelom využitia Služieb.

1.19Software“ znamená všetok software, používaný spoločnosťou Unibet za účelom ponuky a/alebo prevádzky Služieb a/alebo prevádzky Klientských aplikácií.

1.20Cena“ je čiastka, bonus, alebo odmena, ktorú môže vyhrať Vlastník účtu.

1.21Neaktívny účet“ je Zákaznícky účet, v rámci ktorého nie je záznam o prihlásení alebo odhlásení po dobu presahujúcu 12 po sebe idúcich mesiacov.

1.22 Všetky obchodné značky, značky služieb a obchodné mená, rovnako ako obrazový materiál, grafické prvky, text, koncepty a metódy (ďalej spoločne „Duševné aktíva“), ktoré sa nachádzajú na Webových stránkach, v Klientských aplikáciách, rovnako ako ostatný materiál tam zahrnutý, sú exkluzívnym vlastníctvom spoločnosti Unibet a/alebo dodávateľov a partnerov spoločnosti Unibet. Vlastník účtu nemá právo na využitie či iné použitie akéhokoľvek Duševného aktíva pre akýkoľvek účel okrem takých účelov, ktoré sú dovolené legislatívou.

2 Licencie

Spoločnosť Unibet získala od Regulátora súhlas poskytovať Služby. Regulátor vydal a spravuje nasledujúce súvisiace licencie:

 • MGA/CL1/106/2000, vydaná 30. novembra 2010;
 • MGA/CL1/487/2008, vydaná 4. júna 2009, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Microgaming Europe Limited;
 • MGA/CL1/1173/2016, vydaná 17. mája 2016, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Stakelogic Malta Limited;
 • MGA/CL1/729/2011 obnovená 8. marca 2012, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Net Entertainment Malta Limited;
 • MGA/CL1/863/2013, vydaná 4. júna 2013, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti AG Software Ltd;
 • MGA/CL1/861/2013, vydaná 17. júla 2013, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Evolution Gaming Malta Ltd;
 • MGA/CL1/862/2013, vydaná 7. augusta 2013, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Play’n Go Malta Ltd;
 • MGA/CL1/888/2013 vydaná 28. októbra 2013 – prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti NYX Interactive Malta Ltd;
 • MGA/CL1/936/2013 vydaná 20. marca 2014 – prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Thunderkick Malta Ltd;
 • MGA/CL1/958/2014 vydaná 5. mája 2014 - prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Yggdrasil Gaming Ltd;
 • MGA/CL1/1055/2014 vydaná 12. marca 2015 – prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Relax Gaming Limited;
 • MGA/CL1/1129/2015 vydaná 5. októbra 2015 – prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Greentube Malta Ltd;
 • MGA/CL1/1299/2017 vydaná 24. ledna 2017 – provozována v herním systému poskytovaným společností Authentic Gaming Ltd 
 • MGA/CL2/106/2000, vydaná 1. júla 2010;
 • MGA/CL2/668/2010, vydaná 5. júla 2011, prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Kambi (Malta) Ltd;
 • MGA/CL3/927/2013 vydaná 9. januára 2014 – prevádzkovaná na hernom systéme spoločnosti Relax Gaming Limited.

3 Pravidlá účtu

3.1 Vytvorenie Zákazníckeho účtu

3.1.1 Žiadna osoba sa nesmie zúčastniť hry o peniaze pokiaľ nie je Vlastníkom účtu. Pre registráciu hráča musí osoba odoslať žiadosť o registráciu a poskytnúť nasledujúce údaje:

 • a. dátum narodenia hráča (a vek nad osemnásť (18) rokov);
 • b. meno a priezvisko hráča;
 • c. adresu hráča;
 • d. platnú e-mailovú adresu hráča; a
 • e. používateľské meno a heslo.

3.1.2 Osoba, ktorá žiada o registráciu ako Vlastník účtu sa zaručuje a prehlasuje, že má viac než osemnásť (18) rokov. Neplnoletí sa ako hráči nemôžu zaregistrovať a nemôžu byť vlastníkmi Zákazníckeho účtu. Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo požadovať preukázanie veku a uskutočňovať kontrolu za účelom overenia poskytnutých údajov. Zákaznícky účet môže byť pozastavený až do doby dodania uspokojivého dôkazu o veku vlastníka.

3.1.3 Osoba, ktorá žiada o registráciu ako Vlastník účtu sa ďalej zaručuje a prehlasuje:

 • a. že je fyzickou osobou (právnické osoby nebudú ako Vlastníci účtov akceptované);
 • b. že nie je občanom Afganistanu, Austrálie, Dánska, Estónska, Etiópie, Francúzska, Hong Kongu, Iránu, Iraku, Jordánska, Kórejskej ľudovo demokratickej republiky, Kuvajtu, Pakistanu, Portugalska, Filipín, Španielska, Sýrie, Talianska, Turecka, Rumunska, Írska, Spojených Štátov Amerických ani iných teritórií USA, alebo Jemenu (overte si taktiež výnimky pre jednotlivé krajiny pre Casino-Games-Live Casino, Poker a Bingo);
 • c. že nie je profesionálnym hráčom akéhokoľvek športu, súťaže alebo ligy, pre ktoré spoločnosť Unibet ponúka stávky;
 • d. že nemá obmedzenú právnu spôsobilosť;
 • e. že nevystupuje v zastúpení inej strany;
 • f. že nie je klasifikovaný ako závislý alebo problémový hráč a nie je uvedený (dobrovoľne alebo nedobrovoľne) na akomkoľvek zozname alebo akejkoľvek databáze vylúčených hráčov;
 • g. že nepoužíva prostriedky, pochádzajúce zo zločineckých alebo iných nezákonných aktivít;
 • h. že nepoužíva prostriedky prostredníctvom Karty, ku ktorej používaniu nie je oprávnený, prípadne nepoužíva Kartu vedenú v štáte, v ktorom sú stávky a hry zakázané;
 • i. že neuskutočňuje zločinné aktivity, v ktorých by bol priamo alebo nepriamo zapojený akýkoľvek Zákaznícky účet;
 • j. že nie je vlastníkom aktívneho účtu u inej právnickej osoby, ktorá je súčasťou rovnakej skupiny ako spoločnosť Unibet, teda u akýchkoľvek subjektov priamo alebo nepriamo ovládaných skupinou Kindred Group Plc;
 • k. že nebude využívať Služby, pokiaľ sú v krajine jeho bydliska nelegálne alebo pokiaľ pre neho existuje iné obmedzenie pre otvorenie hráčskeho účtu, nákupu a použitia Služieb spoločnosti Unibet a/alebo inú účasť na ponúkaných hrách. Je zodpovednosťou Vlastníka účtu, aby si overil, že jeho používanie Webových stránok a Služieb spoločnosti Unibet je legálne;
 • l. že nebude Webové stránky nebo Služby považovať za urážlivé, nekalé, ani neslušné; a
 • m. že bude udržovať informácie na svojom Zákazníckom účte aktuálne čo sa týka: mena a priezviska, krajiny pobytu, platnej E-mailovej adresy a telefónneho čísla.

3.1.4 Osoba, žiadajúca o Zákaznícky účet potvrdzuje a prijíma:

 • a. všetky definície a ustanovenia Pravidiel Unibet;
 • b. Pravidlá Unibet tak, ako sú publikované na Webových stránkach, vrátane ich všetkých potenciálnych budúcich zmien;
 • c. že Miestom zmluvy je Malta; a
 • d. že sa Zmluva riadi: (i) Pravidlami Unibet tak, ako sú publikované v angličtine; (ii) akýmikoľvek regulačnými ustanoveniami alebo iným rozhodnutiami, učinenými časom Regulačnými úradmi; (iii) Rozhodným právom Miesta zmluvy.

3.1.5 Osoba, žiadajúca o registráciu zaručuje a prehlasuje, že akékoľvek informácie, poskytnuté v rámci jej žiadosti, sú pravdivé a presné. Pokiaľ tomu tak nie je, spoločnosť Unibet takúto osobu nebude registrovať a pokiaľ bola takáto osoba už zaregistrovaná, Spoločnosť Unibet zablokuje príslušný Zákaznícky účet akonáhle zistí, že daná osoba poskytla pri registrácii nepravdivé informácie.

3.2 Správa Zákazníckeho účtu

3.2.1 Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia:

 • a. odmietnuť otvoriť Účet Unibet a/alebo uzatvoriť alebo pozastaviť existujúci Účet Unibet bez akéhokoľvek vysvetlenia;
 • b. odmietnuť prijímať vklady bez akéhokoľvek vysvetlenia;
 • c. požadovať dokumenty pre overenie (i) identity Vlastníka účtu, (ii) jeho/jej poverenie k používaniu konkrétnej Karty a/alebo (iii) iných faktov a informácií poskytnutých Vlastníkom účtu. Takáto požiadavka môže byť uplatnená kedykoľvek a spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo pozastaviť behom riešenia platnosť účtu;
 • d. previesť alebo poskytnúť v rámci licencie, bez predchádzajúceho upozornenia, dáta, týkajúce sa Vlastníka účtu na ktorúkoľvek právnickú osobu v ktorejkoľvek krajine, ktorá je riadená a kontrolovaná skupinou Unibet Group Plc., pokiaľ spoločnosť Unibet zaručí, že tieto dáta budú po celú dobu transferované v súlade s príslušnou legislatívou, zákonmi na ochranu údajov, atď.;
 • e. previesť alebo poskytnúť v rámci licencie, bez predchádzajúceho upozornenia, práva a povinnosti vo vzťahu k Vlastníkovi účtu na akúkoľvek právnickú osobu v ktorejkoľvek krajine, ktorá je riadená a kontrolovaná skupinou Unibet Group Plc., pokiaľ spoločnosť Unibet zaručí dodržanie takýchto záväzkov;
 • f. držať a spravovať peňažné prostriedky, patriace Vlastníkom účtov v súlade so všeobecne prijímanými pravidlami pre správu príslušných peňažných prostriedkov; to môže zahŕňať použitie Finančnej inštitúcie a/alebo Poskytovateľa platobných riešení za účelom držania peňažných prostriedkov v mene a v prospech Vlastníkov účtov;
 • g. zabaviť a/alebo skonfiškovať čiastky, ktoré sú k dispozícii na Zákazníckom účte a/alebo odmietnuť uznať požiadavku na vyplatenie pokiaľ došlo, priamo alebo nepriamo: (i) k porušeniu Pravidiel Unibet, a/alebo (ii) iným nepovoleným aktivitám v súvislosti s udalosťou, na ktorú sa vsadilo a/alebo v súvislosti s používaním Zákazníckeho účtu (napríklad, ale nielen výhradne porušenie zákona alebo iných predpisov, porušenie práv tretích strán, podvod či klamanie);
 • h. pozastaviť a/alebo zrušiť účasť Vlastníka účtu na hrách, propagačných aktivitách, súťažiach, alebo iných službách, kedykoľvek je spoločnosť Unibet toho názoru, že existujú legitímne obavy, že Zákaznícky účet je, bol, alebo by mohol byť použitý pre nelegálne, podvodné, alebo nečestné praktiky;
 • i. pozastaviť a/alebo zrušiť účasť Vlastníka účtu na Službách, a/alebo zabaviť či skonfiškovať prostriedky na jeho Zákazníckom účte, pokiaľ je Vlastník účtu pristihnutý pri podvádzaní, alebo ak spoločnosť Unibet zistí, že Vlastník účtu použil alebo využil systém (vrátane strojov, robotov, počítačov, softwaru, alebo akéhokoľvek iného automatického systému), ktorý je navrhnutý tak, aby porazil alebo bol schopný poraziť Klientskú aplikáciu a/alebo Software.
 • j. odmietnuť a/alebo zrušiť výber nevyužitých alebo inak nevyužívaných vkladov až do ich overenia sa považuje za vyhovujúce.

3.2.2 Pokiaľ bol Účet Unibet pozastavený v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami a ostáva uzatvorený/pozastavený po dobu viac než 12 mesiacov, vyhradzuje si Unibet právo účtovať mesačný správny poplatok až do chvíle, keď zostatok na účte bude rovný nule. Unibet si vyhradzuje právo uzavrieť Pozastavený účet, akonáhle zostatok na účte dosiahne nulu. Pokiaľ na účte nie sú žiadne finančné prostriedky, poplatok nebude účtovaný a účet bude okamžite uzatvorený.

3.2.3 Spoločnosť Unibet zaručuje a prehlasuje, že v ktoromkoľvek okamžiku:

 • a. bude spravovať peňažné prostriedky patriace Vlastníkom účtov bezpečným a vhodným spôsobom; a/alebo
 • b. prevezme náklady na a zaplatí Herné a stávkové poplatky tak, ako sú aplikovateľné v Mieste zmluvy;
 • c. bude spravovať dáta, týkajúce sa Vlastníka účtu v súlade s príslušnou legislatívou, zákonmi na ochranu osobných údajov, atď.;
 • d. nebude klientom ponúkať možnosť prevodu akýchkoľvek prostriedkov medzi Zákazníckymi účtami.

3.2.4 Spoločnosť Unibet vedie finančné prostriedky Vlastníkov účtov oddelene od svojich vlastných prostriedkov na zákazníckom účte vo Finančnej inštitúcii schválenej Regulátorom.

3.2.5 Prostriedky na Zákazníckom účte nie sú zúročené. Vlastník účtu by nemal spoločnosť Unibet považovať za finančnú inštitúciu.

3.2.6 Vlastník účtu môže mať otvorený v jednom okamžiku iba jeden Zákaznícky účet. Pokiaľ by toto pravidlo bolo porušené, tak si spoločnosť Unibet vyhradzuje právo zablokovať a/alebo zmazať ďalšie Zákaznícke účty, otvorené Vlastníkom účtu v rozpore s týmto ustanovením a premiestniť všetky prostriedky z nich na jeden Zákaznícky účet. Prípadné bonusy na ďalších zákazníckych účtoch nebudú prevedené.

3.2.7 Zákaznícky účet nemožno preniesť. Hráči majú zakázané predávať či prevádzať na, alebo nadobúdať účty od ostatných hráčov. Medzi Zákazníckymi účtami nemožno prevádzať prostriedky.

3.2.8 Vlastník účtu nesmie umožniť inej osobe, vrátane neplnoletých osôb, použitie alebo opakované použitie jeho Zákazníckeho účtu, prístup k, alebo použitie akéhokoľvek materiálu alebo informácií z Webovej stránky, prijatie akejkoľvek Ceny, či prístup k a/alebo účasť na Službách.

3.3 Zodpovedné hranie – nastavenie účtu

3.3.1 V nastaveniach Zákazníckeho účtu môže Vlastník účtu:

 • a. nastaviť limitnú čiastku, ktorú môže vsadiť či uložiť na svoj Zákaznícky účet v rámci stanoveného časového obdobia v závislosti na krajine jeho trvalého bydliska;
 • b. vylúčiť sám seba z účasti na hrách po určité časové obdobie.

3.3.2 Vlastník účtu, ktorý nastavil limit podľa vyššie uvedeného postupu, môže tento limit zmeniť či úplne zrušiť v nastaveniach Zákazníckeho účtu. Zvýšenie či zrušenie limitu sa prejaví do 7 dní od okamžiku, kedy spoločnosť Unibet zaregistrovala túto zmenu. Zníženie limitu sa prejaví okamžite po zaregistrovaní zmeny zo strany spoločnosti Unibet. Spoločnosť Unibet neprijme stávku od hráča v rozpore s limitom či vylúčením nastaveným Vlastníkom účtu v súlade s vyššie uvedeným postupom.

3.3.3 Pokiaľ sa spoločnosť Unibet domnieva, že hranie určitému hráčovi spôsobí finančné alebo osobné problémy, vyhradzuje si právo zrušiť takémuto hráčovi jeho Zákaznícky účet.

3.3.4 Hranie môže vyvolávať závislosť. Pokiaľ sa nejaký hráč domnieva, že potrebuje k prekonaniu takejto závislosti pomoc, je mu na tomto odkaze link  k dispozícii sekcia ohľadom Zodpovednej hry.

3.4 Neaktívne účty

3.4.1 „Neaktívny účet“ je Zákaznícky účet, pri ktorom nejestvuje záznam o prihlásení alebo odhlásení po dobu presahujúcu 12 po sebe idúcich mesiacov.

3.4.2 Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo účtovať za Neaktívne účty mesačný administratívny poplatok. Mesačný poplatok pre Zákaznícke účty vedené v Eurách je 5 EUR. Pre Zákaznícke účty vedené v iných menách sa účtujú tieto poplatky nasledovne: 10 BGN, 13 BRL, 7 CAD, 5 CHF, 130 CZK, 35 DKK, 4 GBP, 38 HRK, 1320 HUF, 17 LTL, 4 LVL, 40 NOK, 20 PLN, 20 RON, 50 SEK, 7 USD. Administratívne poplatky sú účtované a z Neaktívnych účtov odčítané na začiatku mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa Zákaznícky účet stal neaktívnym.

3.4.3 Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo uzavrieť Neaktívny účet po tom, čo jeho zostatok dosiahne nulovú hodnotu. Všetkým Vlastníkom účtov, ktorých Zákaznícke účty sú neaktívne po dobu dvanásť mesiacov, bude odoslané 30 dní pred účtovaním prvého poplatku oznámenie o účtovaní poplatkov. Vlastníci účtov tak môžu behom týchto tridsiatich dní svoje Zákaznícke účty opätovne aktivovať tak, že sa prihlásia a odhlásia, či prevedú zostatok. V takomto prípade im nebudú účtované žiadne poplatky. Vlastníkom účtov, ktorí svoje Zákaznícke účty opätovne aktivujú do troch mesiacov, budú vrátené poplatky za neaktívny účet.

3.4.4 Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo v súlade s predpisom Remote Gambling Regulations previesť zostatok Negatívneho účtu na účet MGA (Maltese Gaming Authority – Úrad pre hry), pokiaľ:

 • a. na Zákazníckom účte neboli zaznamenané po dobu tridsiatich po sebe idúcich mesiacov žiadne transakcie; a
 • b. Spoločnosť Unibet vynaložila rozumné úsilie na kontaktovanie

Vlastníka Neaktívneho účtu, ale Vlastník účtu nebol nájdený, či neposkytol požadované platobné pokyny.

Akonáhle je zostatok na účte prevedený na MGA, peňažné prostriedky prepadajú a Neaktívny účet je zatvorený.

3.5 Spätné zúčtovanie

3.5.1 Za podmienok uvedených v článkoch nižšie a bez toho, aby boli dotknuté práva spoločnosti Unibet požadovať náhradu v rámci akejkoľvek aplikovateľnej legislatívy, predpisu, nariadenia či politiky, alebo v rámci akéhokoľvek iného ustanovenia Pravidiel, má spoločnosť Unibet právo zablokovať Zákaznícky účet po tom, čo bolo vo vzťahu k takémuto účtu vyžiadané Spätné zúčtovanie.

3.5.2 Po vyžiadaní Spätného zúčtovania spoločnosť Unibet zašle Vlastníkovi účtu na E-mailovú adresu v jeho kontaktných údajoch „Oznámenie o spätnom zúčtovaní“ za účelom potvrdenia identity Vlastníka účtu a platobnej metódy, použitej k prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov, ktoré nemajú žiadnu súvislosť so Spätným zúčtovaním („Nesúvisiace finančné prostriedky“) na Zákaznícky účet Vlastníka účtu.

Pokiaľ Vlastník účtu po odoslaní Oznámenia o spätnom zúčtovaní nepotvrdí svoju identitu a platobnú metódu použitú na prevod Nesúvisiacich finančných prostriedkov na svoj Zákaznícky účet, zašle spoločnosť Unibet Vlastníkovi účtu na E-mailovú adresu, ktorú má k dispozícii, dve písomné upozornenia, z ktorých bude každé spoplatnené poplatkom za spracovanie vo výške 50 GBP, na úhradu ktorého budú použité Nesúvisiace finančné prostriedky.

3.5.3 V prípadoch, kedy bol Zákaznícky účet zablokovaný v súvislosti so Spätným zúčtovaním a kedy Vlastník účtu:

 • a. sa neprihlásil do svojho Zákazníckeho účtu po dobu tridsiatich (30) po sebe idúcich mesiacov; alebo
 • b. nepotvrdil spoločnosti Unibet svoju identitu a detaily platobnej metódy, použitej pre prevod Nesúvisiacich finančných prostriedkov na svoj Zákaznícky účet a potom požadoval výber finančných prostriedkov;

budú akékoľvek Nesúvisiace finančné prostriedky na Zákazníckom účte považované za finančné prostriedky na Neaktívnom účte a spoločnosť Unibet prevedie zostatok na Zákazníckom účte Vlastníka účtu na účet MGA (Maltese Gaming Authority – Úrad pre hry).

3.6 Zrušenie Zákazníckeho účtu

3.6.1 Vlastník účtu má možnosť uzatvoriť svoj Zákaznícky účet kontaktovaním Zákazníckeho servisu Unibet, použitím kontaktných údajov uvedených v sekcii Webových stránok „Potrebujete pomoc?“ (www.unibet.com/help), či už telefonicky alebo e-mailom. Všetky finančné prostriedky na účte budú prevedené Vlastníkovi účtu.

3.6.2 V prípade uzatvorenia existujúceho účtu budú odpočítané všetky už uzatvorené záväzky.

3.6.3 Vlastníkom účtov, ktorí si želajú vyzdvihnúť finančné prostriedky uložené na uzatvorenom, uzamknutom či vylúčenom účte, sa odporúča kontaktovať Zákaznícky servis.

3.6.4 V prípade uzatvorenia Zákazníckeho účtu z dôvodu závislosti na hraní alebo podvodu si zákazník v Unibet nesmie otvoriť nový hráčsky účet. Spoločnosť Unibet neponesie zodpovednosť v prípade, že sa Majiteľovi účtu podarí otvoriť nový hráčsky účet, ani za akékoľvek priame či nepriame následné škody. Spoločnosť Unibet si rezervuje právo kedykoľvek uzatvoriť účet otvorený v rozpore s týmto pravidlom.

4 Pravidlá platieb

4.1 Vklady a výbery z Unibet účtu musia byť uskutočnené prostredníctvom Finančnej Inštitúcie alebo Poskytovateľa platobných riešení. Postupy, podmienky a dohody sa môžu z času na čas líšiť, rovnako ako medzi rôznymi krajinami a rôznymi finančnými inštitúciami. Aktuálny stav je k dispozícii pri prihlásení sa na Webové stránky pod záložkou „Vklad“ alebo „Výber“.

4.2 Spoločnosť Unibet neprevedie platbu prevyšujúcu dve tisíc Eur (alebo jej ekvivalent v rámci operatívnej meny) zo Zákazníckeho účtu žiadnemu Vlastníkovi účtu, pokiaľ nebola overená totožnosť majiteľa účtu, vek a bydlisko.

4.3 Spoločnosť Unibet môže poveriť Poskytovateľa platobných riešení, aby konal, prijímal vklady, držal a spravoval finančné prostriedky a/alebo uskutočňoval urýchlené výbery v zastúpení spoločnosti Unibet.

4.4 Spoločnosť Unibet neprijíma peňažné prostriedky v hotovosti priamo poslané alebo priamo odovzdané spoločnosti Unibet alebo Poskytovateľovi platobných riešení.

4.5 Spoločnosť Unibet prevedie všetky finančné prostriedky prijaté od majiteľa účtu alebo jeho menom a ďalej finančné prostriedky splatné Vlastníkovi účtu, na Zákaznícky účet.

4.6 Spôsob vkladu na Zákaznícky účet/výberu zo Zákazníckeho účtu.

4.6.1 Vlastník účtu môže iba:

 

 • a. uskutočňovať vklady na svoj Zákaznícky účet prostredníctvom svojej osobnej Karty alebo prostredníctvom svojho osobného účtu vytvoreného u niektorej z Finančných inštitúcií alebo ich koncesionárov;
 • b. požiadať o výber finančných prostriedkov uložených na jeho Zákazníckom účte na jeho osobný účet vytvorený v jednej z Finančných inštitúcií alebo ich koncesionárov.

4.6.2 Vlastník účtu je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov o svojom osobnom účte spoločnosti Unibet za účelom uskutočňovania výberov z jeho Zákazníckeho účtu.

4.6.3 Vlastník účtu nesmie umožniť tretím stranám používať jeho Zákaznícky účet na uskutočňovanie vkladov na jeho Zákaznícky účet alebo výberov z jeho Zákazníckeho účtu.

4.6.4 Súlad s vyššie uvedenými ustanoveniami je výhradnou zodpovednosťou Vlastníka účtu.

4.7 Spoločnosť Unibet nesmie prijímať stávky od majiteľa účtu, pokiaľ Zákaznícky účet nebol založený v mene Vlastníka účtu a na Zákazníckom účte nie sú zodpovedajúce prostriedky k pokrytiu čiastky stávky, alebo nie sú finančné prostriedky potrebné k pokrytiu výšky stávky schváleným spôsobom poskytnuté.

4.8 Spoločnosť Unibet nepoužije kladný zostatok Zákazníckeho účtu inak než na:

 • a. pripísanie čiastky stávky, uskutočnenej Vlastníkom účtu, prípadne čiastky stávky, ktorú Vlastník účtu uvádza ako čiastku, ktorú chce staviť v priebehu hry, ktorú hrá, alebo sa chystá hrať, na vrub Zákazníckeho účtu;
 • b. prevedenie kladných prostriedkov na Zákazníckom účte Vlastníkovi účtu a to na žiadosť Vlastníka účtu v súlade s Predpisom 37 Pravidiel pre hranie na diaľku (Remote Gaming Regulations);
 • c. zaplatenie rozumných bankových poplatkov za vklady a výbery peňažných prostriedkov; alebo
 • d. iné účely povolené Pravidlami pre hranie na diaľku (Remote Gaming Regulations).

4.9 Zostatok na Zákazníckom účte môže v prípade Spätného zúčtovania nadobudnúť negatívnu hodnotu.

4.10 Výbery finančných prostriedkov zo Zákazníckeho účtu sú uskutočňované prostredníctvom platieb, adresovaných Vlastníkovi účtu, alebo prevedených na bankový účet vedený pod menom Vlastníka účtu, podľa výberu Vlastníka účtu. Kedykoľvek to je možné, je pre výber finančných prostriedkov zo Zákazníckeho účtu použitý rovnaký účet, aký Vlastník účtu použil pre ich vloženie.

4.11 Ak si majiteľ účtu želá vybrať finančné prostriedky, ktoré vložil na svoj účet Unibet predtým, ako vsadil finančné prostriedky v akejkoľvek hre alebo ponuke športových stávok, Unibet si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť držiteľa účtu vybrať uložené finančné prostriedky až do doby, kým sa všetky finančné prostriedky prvýkrát nevsadia.

4.12 V závislosti od platobnej metódy vybranej Vlastníkom účtu môžu byť uplatnené minimálne a/alebo maximálne limity pre vkladanie finančných prostriedkov na účet.

4.13 Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo vyúčtovať Vlastníkovi účtu administratívne náklady v súvislosti s výberom peňažných prostriedkov tak, ako je to uvedené na Webovej stránke.

4.14 Stávkovanie prostredníctvom Internetu môže byť v jurisdikcii, v ktorej sa Vlastník účtu nachádza a/alebo v nej sídli, nelegálne; pokiaľ tomu tak je, tak Vlastník účtu nie je oprávnený pre uzatváranie stávok používať Karty.

4.15 Účasť Vlastníka účtu na Službách, pokiaľ je takýto Vlastník v jurisdikcii, kde je takáto účasť zakázaná zákonom, nebude mať vplyv na akékoľvek stavené čiastky, či platby uskutočnené v prospech spoločnosti Unibet.

4.16 Spoločnosť Unibet, Regulátor či všetky Regulačné úrady môžu kontrolovať všetky transakcie za účelom prevencie prania špinavých peňazí. Všetky podozrivé transakcie zistené zo strany spoločnosti Unibet budú ohlásené príslušným Regulačným úradom.

4.17 Zaplatenie a riadne zaistenie zaplatenia akejkoľvek dane v súvislosti s akoukoľvek Cenou, pokiaľ je takáto daň aplikovateľná, je na zodpovednosti Vlastníka účtu.

5 Bezpečnostné pravidlá

5.1 Spoločnosť Unibet považuje všetky informácie, ktoré sa týkajú Vlastníka účtu, za prísne tajné. Tieto dáta môžu byť odtajnené, pokiaľ si ich vyžiadajú Regulačné úrady, súd, alebo iná zákonom stanovená inštitúcia. V prípade zámerného porušenia týchto pravidiel Vlastníkom účtu môžu byť osobné údaje poskytnuté tretej strane pre účely vyšetrovania.

5.2 Každému majiteľovi účtu je pridelené číslo účtu. Vlastník účtu si vyberie prihlasovacie meno a heslo. Vlastník účtu je zodpovedný za nešírenie týchto údajov. Pokiaľ sa Vlastník účtu domnieva, že sa k týmto informáciám dostali ďalšie osoby, mal by okamžite kontaktovať Zákaznícky servis spoločnosti Unibet – bude mu vydané nové heslo. Spoločnosť Unibet nie je povinná archivovať prihlasovacie mená a heslá. Pokiaľ Vlastník účtu stratí, zabudne, alebo vyzradí svoje meno alebo heslo tretej strane, alebo je inak neschopný prihlásiť sa na Webovú stránku alebo ku Službám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je na strane Spoločnosti Unibet, tak spoločnosť Unibet nebude zodpovedná ani povinná vzhľadom na akýkoľvek nárok, týkajúci sa takéhoto Zákazníckeho účtu.

5.3 Všetky telefonické konverzácie medzi Vlastníkmi účtov a spoločnosťou Unibet sú zaznamenávané pre bezpečnostné a školiace účely a taktiež pre súlad s účtovnými a finančnými predpismi.

5.4 Všetka elektronická komunikácia medzi Vlastníkmi účtov a spoločnosťou Unibet je archivovaná za účelom splnenia účtovných a finančných predpisov.

5.5 Vklady uskutočnené z Karty môžu byť z času na čas čiastočne alebo celkovo zamietnuté v súvislosti s bezpečnostnými systémami, spravovanými v spolupráci s Poskytovateľom platobných riešení a/alebo Finančnou inštitúciou. Tieto bezpečnostné opatrenia môžu viesť k zamietnutiu Kariet, ktoré sú platné a legitímne, ale ich spracovanie v systéme je v danom okamžiku nemožné. Personál spoločnosti Unibet tieto systémy neriadi a nemá ani žiadne informácie o dôvodoch zamietnutia určitých vkladov.

5.6 Spoločnosť Unibet je oprávnená vyžiadať si dokumenty k overeniu identity a autorizácie používateľa karty, ako aj ďalších skutočností oznámených Vlastníkom účtu predtým, ako umožní vklady alebo výbery. To môže znamenať kratšie zdržanie. Z času na čas sa môžu uskutočniť spätné zúčtovania – tie budú spracované podľa postupov spoločnosti Unibet.

5.7 Využitie alebo zneužitie chyby alebo neúplných informácií na Webových stránkach, v Klienstkých aplikáciách, alebo v Softwari či Službách na Webových stránkach, je nelegálne. Pokiaľ Vlastník účtu zistí akúkoľvek takúto chybu alebo neúplnú informáciu, je jeho povinnosťou:

 • a. akýmkoľvek spôsobom to nevyužiť;
 • b. držať informácie o tom v tajnosti;
 • c. pri zistení takejto skutočnosti to oznámiť spoločnosti Unibet E-mailovou správou, poslanou na adresu info-cz@unibetsupport.com.

Bez ujmy vzhľadom na ostatné nápravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci legislatívy alebo apelačného práva, pokiaľ Vlastník účtu nesplní požiadavky tohto ustanovenia, spoločnosť Unibet:

 • a. bude mať právo na plnú kompenzáciu akýchkoľvek nákladov, ktoré môžu byť spojené s existenciou tejto chyby alebo neúplných informácií, rovnako ako na kompenzáciu škôd, ktoré vznikli porušením tohto ustanovenia Vlastníkom účtu;
 • b. si vyhradzuje právo, zvlášť ale nielen výhradne, zablokovať Zákaznícky účet Vlastníka účtu, a/alebo zablokovať či odpočítať celý alebo čiastočný zostatok na Zákazníckom účte bez predchádzajúceho upozornenia tak, aby sa pokryla časť alebo celá škoda, ktorá sa utrpela alebo sa očakáva, že bude utrpená spoločnosťou Unibet.

5.8 Identita Vlastníka účtu bude zistená na základe všetkých informácií ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa, čísla kreditných alebo debetných kariet a akýchkoľvek iných informácií, ktoré môžu byť požadované.

6 Prehlásenia

6.1 Pravidlami Unibet tak, ako sú publikované v angličtine a ako sú z času na čas aktualizované, sa riadi Zmluva. Preklady do iných jazykov sú poskytované v dobrej viere a ako služba. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi anglickou verziou a prekladom je rozhodujúca anglická verzia.

6.2 Vlastník účtu by sa mal riadiť príslušnou legislatívou, platnou v jurisdikcii, v ktorej má trvalé bydlisko, alebo v ktorej sa zdržiava. Spoločnosť Unibet Vlastníkom účtov neposkytuje rady ohľadom daňovej alebo právnej problematiky. Pokiaľ Vlastník účtu potrebuje poradiť v oblasti daní alebo práva, mal by kontaktovať príslušných poradcov alebo úrady v jurisdikcii, v ktorej má trvalé bydlisko alebo kde sa zdržuje.

6.3 Pokiaľ by spoločnosť Unibet bola súdom alebo inou podobnou inštitúciou s právnou príslušnosťou označená za akokoľvek zodpovednú, tak je zodpovednosť spoločnosti Unibet obmedzená čiastkou stávky, prípadne čiastkou čistej výhry Vlastníka účtu podľa toho, ktorá z týchto dvoch čiastok je menšia. Prípadne, pokiaľ by to bolo relevantné a aplikovateľné, možno použiť čiastku na Zákazníckom účte, prípadne čiastku naň prevedenú či z neho vybranú opäť podľa toho, ktorá je menšia.

6.4 Spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo riešiť akékoľvek spory podľa vlastného uváženia a podľa princípu zvykového práva.

6.5 Spoločnosť Unibet nie je nijako spojená s ani pridružená k športovým teamom, športovým organizátorom, či hráčom/športovcom, zobrazeným na jej Webovej stránke a nenárokuje si žiadne práva duševného vlastníctva v súvislosti s ich menom alebo obrazovou podobou, ktoré sú použité iba za účelom poskytovania Služieb.

6.6 Spoločnosť Unibet neposkytuje žiadne prehlásenie alebo záruku, výslovne alebo nevýslovne, čo sa týka práva Vlastníka účtu na účasť na Službách. Podobné prehlásenia alebo záruky nemajú právo poskytovať ani zamestnanci spoločnosti Unibet, držitelia jej licencií, jej distribútori, veľkoobchodníci, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, reklamné, propagačné a iné agentúry, mediálni partneri, zástupcovia, alebo predajcovia. Vlastník účtu sa zaväzuje nepoužívať Služby, zakladať, používať, alebo opakovane používať Zákaznícky účet, vstupovať na Webovú stránku, ani prijímať akúkoľvek Cenu, pokiaľ plne neporozumel, nesúhlasí s, nepraje si stať sa účastníkom a plniť bez výnimky všetky Pravidlá Unibet tu obsiahnuté tak, ako môžu byť z času na čas aktualizované.

6.7 Spoločnosť Unibet neuznáva ani neprijíma akúkoľvek zodpovednosť za škody a/alebo straty Vlastníka účtu a/alebo tretej strany priamo či nepriamo spôsobené tým, že Vlastník účtu:

 • a. uskutočnil vklad na svoj Zákaznícky účet prostredníctvom Karty alebo účtu tretej strany;
 • b. požiadal o výber zo svojho Zákazníckeho účtu na účet tretej strany;
 • c. poskytol nesprávne informácie o svojom osobnom účte za účelom uskutočnenia výberov zo svojho Zákazníckeho účtu;
 • d. umožnil tretím stranám použiť svoj Zákaznícky účet k uskutočneniu vkladov na svoj Zákaznícky účet alebo výberov zo svojho Zákazníckeho účtu.

6.8 Vlastník účtu sa zaväzuje uskutočniť všetky opatrenia na ochranu dát a Softwaru, uložených na jeho počítači, proti poškodeniu alebo akémukoľvek druhu prieniku.

6.9 Pripojenie k Webovým stránkam a účasť Vlastníka účtu na akýchkoľvek Službách je v plnom rozsahu zodpovednosťou Vlastníka účtu.

6.10 Spoločnosť Unibet neuznáva ani neprijíma akúkoľvek zodpovednosť za škodu alebo straty utrpené Vlastníkom účtu a/alebo tretími stranami a spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s:

 • a. akoukoľvek chybou, tlačovou chybou, zlou interpretáciou, prepočutím, zlým prečítaním, zlým prekladom, pravopisnou chybou, chybou transakcie, technickou chybou, technickým ohrozením, chybou pri registrácii, zrejmou chybou, zrušením hry z akéhokoľvek dôvodu, vyššou mocou a prípadne akoukoľvek inou podobnou situáciou;
 • b. akýmkoľvek porušením Pravidiel Unibet;
 • c. akoukoľvek dohodou alebo nezákonnou činnosťou;
 • d. akoukoľvek radou, poskytnutou spoločnosťou Unibet;
 • e. akoukoľvek chybou centrálneho počítačového systému spoločnosti Unibet či akejkoľvek jeho časti; oneskorením, stratou, chybou alebo vynechaním v súvislosti s akýmikoľvek telekomunikačným alebo iným systémom pre prenos dát; a/alebo
 • f. akoukoľvek finančnou stratou alebo rizikom, vrátane ale nielen výhradne výkyvov v menových kurzoch;

6.11 Vlastník účtu si je vedomý, že Služby, poskytované na Webových stránkach, sú určené pre zábavu. Vlastník účtu nie je povinný tieto Služby využívať a jeho účasť v nich, pokiaľ si ju Vlastník účtu zvolí, je na jeho osobnej voľbe, rozhodnutiu a riziku. Záujem Vlastníka účtu na Službách a Webových stránkach je osobný a nie profesionálny. Vlastník účtu vstupuje na Webové stránky z dôvodov osobnej zábavy. Akýkoľvek iný vstup, prístup k, použitie či opätovné použitie Služieb a/alebo Webových stránok Vlastníkom účtu/Hráčom je zakázané.

6.12 Služba notifikácie prostredníctvom SMS je poskytovaná iba v prípade záujmu Vlastníka účtu. Spoločnosť Unibet neuznáva ani neprijíma akúkoľvek zodpovednosť pre prípad chybných SMS notifikácií, alebo pokiaľ Vlastník účtu SMS notifikáciu neprijme.

6.13 Všetky informácie uvedené na našej Webovej stránke (vrátane napríklad skóre, výsledkov, časov konania udalostí, štatistík, redakčných textov atď.) sú uvádzané iba pre informačné účely a nepredstavujú profesionálne rady akéhokoľvek druhu. Ani spoločnosť Unibet ani jej nezávislí poskytovatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby, neúplnosť, nepresnosť alebo omeškanie informácií alebo za akékoľvek kroky podniknuté na základe dôvery v informácie uvedené na Webovej stránke.

6.14 Všetky ceny vyhrané v súťažiach, propagačných akciách a prípadne pokrových turnajoch, používaných spoločnosťou Unibet, budú odoslané s predpokladaným ale nie zaručením omeškaním v dĺžke šiestich týždňov od konca súťaže, akcie, alebo turnaja.

6.15 Pokiaľ je účasť Vlastníka účtu na Službách prerušená chybou telekomunikačného systému, alebo chybou počítačového systému Vlastníka účtu a takáto chyba mu bráni v používaní Služieb po tom, čo podal stávku, spoločnosť Unibet vykoná všetky rozumné kroky k zaisteniu toho, aby jej počítačové systémy Vlastníkovi účtu umožnili, po znovuobnovení systému, v ktorom nastala chyba, pokračovať v účasti na Službách rovnako ako v okamžiku pred prerušením. Pokiaľ to systémy spoločnosti Unibet Vlastníkovi účtu neumožnia, spoločnosť Unibet:

 • a. zaistí, aby bola hra ukončená;
 • b. vráti Vlastníkovi účtu stavenú čiastku na jeho Zákaznícky účet.

6.16 Pokiaľ dôjde k prerušeniu Služby v dôsledku chyby na strane počítačového systému spoločnosti Unibet, tak spoločnosť Unibet:

 • a. vráti čiastku stavenú v rámci Služby a pokiaľ mal Vlastník účtu v dobe prerušenia Služby kladný zostatok, prevedie čiastku takéhoto zostatku na jeho Zákaznícky účet, alebo, pokiaľ takýto účet už neexistuje, zaplatí ju Vlastníkovi účtu schváleným spôsobom;
 • b. bez odkladu informuje Regulátora o okolnostiach prípadu;
 • c. prestane poskytovať rovnakú Službu, pokiaľ hrozí nebezpečenstvo, že Služba by mohla byť ovplyvnená tou istou chybou.

6.17 Účast na Službách předpokládá znalost a přijetí omezení Internetových technologií, zvláště pak:

 • a. technickej kapacity, času reakcie na dotaz, nárok, alebo presun informácií, rizika prerušenia a všeobecných rizík v súvislosti s chybami v spojení a prenose dát;
 • b. chýb v ochrane dát;
 • c. rizík nakazenia vírusmi, ktoré sa na Internete vyskytujú.

Preto, bez ujmy ostatných ustanovení tohto článku, nie je spoločnosť Unibet zodpovedná za (vrátane ale nielen výlučne):

 • a. prenos alebo príjem akýchkoľvek dát alebo informácií na Internete;
 • b. akúkoľvek nefunkčnosť siete, ktorá zabráni priebehu akejkoľvek hry;
 • c. poruchu akéhokoľvek prijímacieho zariadenia alebo komunikačného obvodu;
 • d. stratu akýchkoľvek dát;
 • e. akékoľvek škody, spôsobené vírusom, chybou, alebo technickou poruchou;
 • f. akékoľvek škody, spôsobené výbavou Hráča, vrátane hardwaru a softwaru;
 • g. akékoľvek chyby zabraňujúce alebo obmedzujúce účasť na hre, alebo chyby poškodzujúce systém Vlastníka účtu, vrátane jeho hardwaru a softwaru.

6.18 Herný materiál (či už je získaný elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) je automaticky neplatný, pokiaľ ide o falzifikát, poškodenú kópiu, zmenenú alebo akokoľvek manipulovanú verziu, nie je čitateľný, je mechanicky alebo elektronicky skopírovaný, získaný mimo autorizované a legálne kanály, alebo pokiaľ obsahuje tlačové, typografické, mechanické, elektronické, či akékoľvek iné chyby.

6.19 Spoločnosť Unibet nie je zodpovedná za stratené, neskoro doručené, nečitateľné, nekompletné, poškodené či stratené zásielky, alebo zásielky, žiadosti o Ceny, či žiadosti o účasť bez riadneho poštovného.

6.20 Zodpovednosť spoločnosti Unibet za akúkoľvek chybu alebo poruchu funkcie v hrách je obmedzená na výmenu. Spoločnosť Unibet nie je zodpovedná za poruchy hracích zariadení, ani za pokusy Vlastníka účtu využiť Služby metódami či spôsobmi, ktoré neboli spoločnosťou Unibet zamýšľané.

6.21 Vlastník účtu sa zaväzuje neuplatňovať žiadne nároky voči spoločnosti Unibet, jej zamestnancom, manažmentu, vedúcim pracovníkom, držiteľom licencií, distribútorom, veľkoobchodníkom, pridruženým osobám, dcérskym spoločnostiam, reklamným, propagačným a iným agentúram, mediálnym partnerom, zástupcom a predajcom a plne im nahradí všetky náklady, zodpovednosť a škody, vzniknuté v dôsledku:

 • a. vstupu na, použitia a opätovného použitia Webových stránok Vlastníkom účtu;
 • b. použitia akéhokoľvek materiálu z Webových stránok Vlastníkom účtu;
 • c. vstupu na, použitia a opakovaného použitia serverov, použitých na poskytovanie Služieb Vlastníkom účtu;
 • d. vstupu na, použitia a opakovaného použitia Klientských aplikácií Vlastníkom účtu;
 • e. účasti na hrách, chate a Službách Vlastníkom účtu; alebo
 • f. prijatia akejkoľvek Ceny Vlastníkom účtu.

6.22 Spoločnosť Unibet, ani jej Software a Klientská aplikácia, dodávatelia softwaru, dcérske spoločnosti, či pridružené osoby nebudú za žiadnych okolností, vrátane ale nielen výhradne zanedbaní, zodpovední za akékoľvek priame, nepriame náhodné, špeciálne, alebo následné škody, vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti použitia produktov, Klientských aplikácií a/alebo materiálov spoločnosti Unibet alebo ich dodávateľov. Vlastník účtu zvlášť uznáva a súhlasí, že spoločnosť Unibet nie je zodpovedná za akékoľvek hanlivé, urážajúce, alebo nelegálne chovanie akéhokoľvek Vlastníka účtu. Pokiaľ je Vlastník účtu nespokojný s akoukoľvek Službou alebo akýmkoľvek platným Pravidlom Unibet, je jeho jediným riešením prestať používať Služby.

6.23 Vlastník účtu rozumie, potvrdzuje a akceptuje, že akákoľvek podobnosť mien, okolností, alebo podmienok použitých, zobrazených, popísaných, alebo naznačených v hrách, poskytovaných na Webových stránkach so skutočnosťou je čisto náhodná a nezamýšľaná.

6.24 Vlastník účtu si je vedomý, že spoločnosť Unibet si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť akékoľvek svoje Služby.

6.25 Vlastník účtu sa zaväzuje, že si pravidelne a aspoň raz za mesiac prečíta Pravidlá Unibet tak, ako sú publikované na Webových stránkach.

7 Pravidlá bonusov

7.1 Všeobecné

7.1.1 Spoločnosť Unibet pravidelne organizuje bonusové kampane pre jednotlivé herné produkty, ktoré ponúka. Podmienky bonusového systému sú definované v podmienkach pre bonusy každej jednotlivej bonusovej kampane. Bonusy môžu byť podmienené povinnosťou použiť ich v určitom počte stávok ( „Požiadavka na pretočenie/Turnaround Requirement“) predtým, než ich je možné vybrať. Pokiaľ je bonus podmienený Požiadavkou na pretočenie, výhry zo stávok bonusu bude možné vybrať iba po splnení Požiadavky na pretočenie.

7.1.2 Vlastník účtu je spôsobilý na prijatie jedného bonusu na každú kampaň, s výnimkou kampaní typu „Priviesť kamaráta“.

7.1.3 Majiteľ účtu má nárok iba na jeden bonus na Účet, čo znamená, že nie viac ako jeden bonus na používateľa, IP adresu, počítač, rodinu, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, kreditnú alebo debetnú kartu a/alebo účet pre elektronické platby, e-mailovú adresu a prostredie, kde je možnosť zdieľania počítačov (univerzita, spolok, škola, verejná knižnica, pracovisko, atď.).

7.1.4 Unibet si vyhradzuje právo ponúknuť konkrétny bonus konkrétnemu zákazníkovi alebo skupine zákazníkov.  

7.1.5 V prípade konfliktu medzi anglickou verziou podmienok pre bonusy a ich akéhokoľvek prekladu, je rozhodujúca anglická verzia.

7.2 Stávky na športové akcie

7.2.1 Každá stávka musí byť stavená na udalosť s troma alebo viacej potenciálnymi výsledkami. Pokiaľ je bonusová čiastka stavená na viac než jednu stávku, každá stávka musí byť stavená na rôznych trhoch (t.j. rôzne typy stávok na jednu akciu alebo jeden typ stávky na rôzne akcie).

7.3 Zneužitie bonusu

7.3.1 „Zneužitím bonusu“ sa rozumie napríklad:

 • porušenie podmienok týkajúcich sa bonusu, bezplatných stávok alebo akejkoľvek inej akčnej ponuky;
 • založenie viacerých účtov za účelom nárokovania si viacerých bonusov.

7.3.2 V prípadoch, v ktorých je odôvodnené podozrenie, že Majiteľ účtu zneužil alebo sa pokúsil zneužiť bonus ako jednotlivec alebo ako člen skupiny, si Unibet vyhradzuje právo:

 • podľa svojho vlastného uváženia nechať prepadnúť bonus pridelený Majiteľovi účtu a všetky výhry plynúce z tohto bonusu, a/alebo
 • odvolať, odoprieť alebo odvolať ponuku bonusu Majiteľovi účtu, a/alebo
 • zablokovať prístup ku konkrétnym produktom, a/alebo
 • vylúčiť Majiteľa účtu z účasti na akýchkoľvek budúcich akčných ponukách a/alebo
 • s okamžitou platnosťou uzavrieť účet Majiteľa účtu.

7.3.3 Tam, kde je odôvodnené podozrenie, že séria stávok bola vsadená jediným zákazníkom alebo skupinou zákazníkov na základe bonusu, bezplatnej stávky alebo akejkoľvek inej akčnej ponuky a z tejto série stávok vyplýva zaručený zisk zákazníka nehľadiac na výsledok, si Unibet vyhradzuje právo reklamovať tento bonus a podľa svojho výhradného uváženia zmeniť nastavenie stávky podľa správnej pravdepodobnosti, spraviť stávky zdarma neplatné a/alebo zrušiť platnosť akejkoľvek stávky financovanej bonusom alebo bonusovou výhrou.

7.4 Privedenie kamaráta

7.4.1 Pre kampane typu „Priveďte kamaráta“ má Vlastník účtu možnosť získať viac než jeden bonus za kampaň a/alebo za mesiac, až do limitu, stanoveného pre každú jednotlivú kampaň „Priveďte kamaráta“.

7.4.2 Osobám, ktoré privedú kamaráta, nie je dovolené odporúčať rodinných príslušníkov alebo priateľov či kolegov z rovnakej domácnosti alebo osoby, s ktorými zdieľajú kreditnú alebo debetnú kartu alebo účet pre elektronické platby, IP adresu a/alebo počítač.

7.4.3 Unibet si vyhradzuje právo odobrať bonus Osobe privádzajúcej kamaráta a anulovať stávky uskutočnené jednou alebo viacerými Osobami prijatými na základe odporúčania v prípadoch, kedy má Unibet podozrenie, že Osoba/y privádzajúca kamaráta alebo Osoba/y prijatá/é na základe odporúčania zneužila/i povahu bonusovej ponuky vrátane prípadov, kedy Osoby prijaté na základe odporúčania uskutočňujú identické alebo veľmi podobné vklady a stávky.

 

8 Pravidlá pre používanie funkcie chat

8.1 Niektoré hry sú pre Vlastníkov účtov vybavené funkciou bezplatného chatu (konverzácie) za účelom komunikácie s krupiérom alebo kolektívnej konverzácie s ostatnými hráčmi behom hry. Pre zaistenie príjemnej atmosféry v sieti používateľov, aby nedochádzalo k žiadnym podvodným aktivitám a aby sa hráči cítili ako súčasť komunity, platia príslušné pravidlá. Vlastník účtu nesmie funkciu chatu (konverzácie) využívať za účelom tajných dohôd. Samostatné/súkromné chatovanie medzi hráčmi je zakázané.

8.2 Spoločnosť Unibet v žiadnom prípade neručí žiadnemu Vlastníkovi účtu, využívajúcemu funkciu chatu, za akékoľvek škody spôsobené jednaním iného Vlastníka účtu.

8.3 Vlastník účtu je povinný spoločnosť Unibet zbaviť zodpovednosti a odškodniť ju v prípade vzniku akýchkoľvek škôd, vyplývajúcich z nelegálneho, nezákonného alebo nevhodného jednania Vlastníka účtu, alebo z porušenia pravidiel chatu Vlastníkom účtu.

8.4 Funkcia chatu je moderovaná alebo sledovaná poskytovateľom hry a/alebo spoločnosťou Unibet a to buď automaticky, alebo živým personálom. Všetky konverzácie sú zaznamenávané a uchovávané počas primerane dlhého časového obdobia. V prípade porušenia pravidiel chatu, alebo podozrenia na takéto porušenia, upozorní moderátor Vlastníka účtu. Pokiaľ Vlastník účtu nezmení svoje jednanie, môže byť z chatovacej miestnosti (konverzačnej skupiny) vylúčený. Vlastník účtu môže byť taktiež vylúčený s okamžitou platnosťou bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade opakovaného vylúčenia z chatovacej miestnosti (konverzačnej skupiny) je poskytovateľ hry oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodnúť o definitívnom vylúčení Vlastníka účtu z miestnosti. Akékoľvek podozrivé chaty budú hlásené Regulačným úradom.

8.5 Vlastník účtu musí dodržiavať nasledujúce pravidlá chovania:

 • a. Funkciu chatu používajte v dobrej viere;
 • b. Nenarušujte ani sa nepokúšajte narušovať súkromie alebo iné práva ostatných hráčov;
 • c. Neobťažujte iných hráčov, nespôsobujte im úzkosť alebo problémy;
 • d. Nepoužívajte obscénny alebo urážlivý obsah;
 • e. Nenarušujte normálny tok dialógu;
 • f. Nepoužívajte neslušný alebo hrubý jazyk, vulgarizmy ani vyhrážky;
 • g. Vytvorte si prezývku, ktorá nie je urážlivá ani vulgárna – Spoločnosť Unibet alebo poskytovateľ hry si vyhradzujú právo na zmenu prezývky, pokiaľ toto pravidlo nebude rešpektované;
 • h. Nehádajte sa ani sa nepúšťajte do sporov s ostatnými hráčmi;
 • i. Vaše konverzácie s ostatnými hráčmi nesmú mat nelegálny obsah, ako napr.: (i) pornografický alebo sexuálne explicitný obsah; (ii) podnecovanie k akejkoľvek nenávisti, a to hlavne na základe rasy, etnika, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie; (iii) pejoratívne termíny, týkajúce sa choroby alebo postihnutia; (iv) propagácia, podpora a napomáhanie protispoločenského chovania; (v) diskriminácia alebo podnecovanie k diskriminácii akýchkoľvek sociálnych skupín alebo využívanie ohrozených skupín spoločnosti; (vi) bezdôvodné násilie alebo propagácia a podpora násilia, terorizmu alebo inej činnosti predstavujúcej riziko pre národnú bezpečnosť; (vii) propagáciu, podporu a napomáhanie k nelegálnej činnosti; (viii) zavádzajúce informácie, ohováranie; (ix) propagáciu tabakových výrobkov, alkoholu a drog; (x) propagáciu tabakového alebo zbrojného priemyslu; (xi) akýkoľvek pre spoločnosť Unibet potenciálne škodlivý obsah.
 • j. Nepropagujte a nepodporujte Webové stránky alebo činnosť tretích strán, a to ani ich fóra;
 • k. Nepoužívajte falošnú identitu;
 • l. Neposkytujte a nevyžadujte osobné informácie;
 • m. Rešpektujte ostatných, buďte zdvorilí a priateľskí ku všetkým účastníkom a moderátorom chatu;
 • n. Nepoužívajte chat na spamovanie;
 • o. Nesnažte sa ovplyvňovať činnosť ostatných hráčov, a tým i výsledok hry, napr. zastrašovaním, zneužitím alebo odhaľovaním Vašich kariet behom hry;
 • p. S ostatnými hráčmi komunikujte v jazyku, ktorý sa používa pri stole. U zdieľaných sieťových stolov je používaným jazykom angličtina.

8.6 Pravidlá pre funkciu chatu sa vzťahujú na funkciu chatu všetkých hier a Služieb, poskytovaných Vlastníkom účtov a ďalej na akékoľvek iné nástroje, v rámci ktorých môže Vlastník účtu komunikovať s ostatnými používateľmi Webových stránok. Pravidlá pre funkciu chatu môžu byť doplnené niektorými súvisiacimi podmienkami, týkajúcich sa hier alebo Služieb, alebo sa môžu z času na čas meniť.

9 Casino – Games – Live Casino

9.1 Poskytovatelia hier – Hry Casino, Games a Live Casino, sú poskytované nasledujúcimi poskytovateľmi hier (ďalej “Poskytovatelia hier”):

9.1.1 Produkty Casino a Games sú spoločnosťou Unibet poskytované nasledujúcimi Poskytovateľmi hier (ako je v každej hre označené):

 • a. Net Entertainment Malta Ltd (“Net Entertainment”), dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve spoločnosti Net Entertainment AB, registrovaná na Malte pod registračným číslom C34838, so sídlom na adrese The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. Net Entertainment je verejne obchodovanou spoločnosťou, kótovanou na indexe Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Casino hry, poskytované spoločnosťou Net Entertainment, sú hostené spoločnosťou Net Entertainment na platforme Net Entertainment, licencovanej Regulátorom v rámci licencie číslo MGA/CL4/184/2004.
 • b. Microgaming Europe Limited („Microgaming“): Casino hry, poskytované spoločnosťou Microgaming, sú hostené spoločnosťou Microgaming na platforme Microgaming, licencované Regulátorom v rámci licencie číslo MGA/CL4/344/2007.
 • c. Stakelogic Malta Ltd (“Stakelogic”) je spoločnosť, zaregistrovaná na Malte, so sídlom na adrese W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou Stakelogic, sú hostené spoločnosťou Stakelogic na platforme Stakelogic, licencovanej Regulátorom v rámci licencie číslo GA/CL4/1172/2016.
 • d. Gaming Technology Solutions Ltd („GTS“) je spoločnosť, zaregistrovaná v Anglicku, so sídlom na adrese 2nd Floor, Waterfront House, 1A Wherry Quay, Ipswich, IP4 1AS, vlastnená spoločnosťou Playtech Limited. Casino hry, poskytované spoločnosťou GTS, sú hostené spoločnosťou Unibet na platforme Unibet, licencovanej Regulátorom v rámci licencie číslo MGA/CL1/106/2000, obnovenej Regulátorom 30. novembra 2010.
 • e. Play’n Go Malta Ltd („Play'n Go“) je spoločnosť registrovaná na Malte, so sídlom na adrese „Vincenti Buildings“, 28/19 (Suite 1026) Strait Street, Valletta, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou Play’n Go, sú hostené spoločnosťou Play’n Go na platforme Play’n Go, ktorá je držiteľom licencie MGA č. MGA/CL4/823/2013.
 • f. Relax Gaming Limited („Relax Gaming“) je spoločnosť registrovaná na Malte, so sídlom na adrese 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta. Hry Casino, poskytované spoločnosťou Relax Gaming, sú hostené na platforme Relax Gaming, licencovanej na Malte v rámci licencie MGA/CL4/1046/2014, vydanej Regulátorom Malta Gaming Authority.
 • g. AG Software Ltd („AG Software“) je spoločnosť, založená podľa maltského práva pod registračným číslom C41837, so sídlom na adrese 135 High Street, Sliema, SLM 1549, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou AG Software, sú hostené spoločnosťou AG Software na platforme AG Software, ktorá je držiteľom licencie MGA č. MGA/CL4/400/2007.
 • h. NYX Interactive Malta Ltd (dále jen „NYX“) je spoločnosť založená podľa maltského práva pod registračným číslom C51711, so sídlom na adrese Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou NYX, sú hostené spoločnosťou NYX na platforme NYX, ktorá je držiteľom licencie MGA č. MGA/CL4/695/2010.
 • i. IGT (Gibraltar) Limited („IGT“) je dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve spoločnosti International Game Technology, registrovanej na Gibraltare pod registračným číslom 104586, so sídlom na adrese 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Spoločnosť IGT je držiteľom Remote Gaming Licence/Licence pre prevádzkovanie stávok a hier na diaľku (#057), vydanej Regulátorom Gambling Division, Government of Gibraltar. International Game Technology je verejne obchodovanou spoločnosťou, kótovanou na burze v New Yorku (kód IGT).
 • j. Thunderkick Malta Limited (“Thunderkick”), je spoločnosť založená podľa maltského práva pod registračným číslom C61908, so sídlom na adrese Level 5, The Mall Complex, Floriana FRN 1470, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou Thunderkick, sú hostené spoločnosťou Thunderkick na platforme Thunderkick, ktorá je držiteľom licencie MGA/CL4/926/2013.
 • k. Yggdrasil Gaming Ltd ("Yggdrasil"), je spoločnosť založená podľa maltského práva pod registračným číslom C57683, so sídlom na adrese Regent House, Office 35, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou Yggdrasil, sú hostené spoločnosťou Yggdrasil na platforme Yggdrasil, ktorá je držiteľom licencie MGA/CL4/850/2012.
 • l. Greentube Malta Ltd (“Greentube”) je spoločnosť založená podľa maltského práva pod registračným číslom C38281, so sídlom na adrese W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Casino hry, poskytované spoločnosťou Greentube, sú hostené spoločnosťou Greentube na platforme Greentube, ktorá je držiteľom licencie MGA/CL4/539/2008.

Všetky stávky vložené v hre Casino sú vkladané na servery spoločnosti Net Entertainment, Microgaming, Stakelogic, GTS, Play’n Go, AG Software, NYX, Thunderkick, Relax Gaming, Greentube alebo Yggdrasil na Malte; alebo spoločnosti IGT na Gibraltare, v závislosti na poskytovateľovi hry, v ktorej bola konkrétna stávka podaná.

9.1.2 Hra Live Casino je spoločnosťou Unibet poskytovaná nasledujúcimi Poskytovateľmi hier:

 • a. Evolution Gaming Malta Ltd („Evolution Gaming“), spoločnosť založená podľa maltského práva pod registračným číslom 1091 Portomaso, St Julians, STJ 4013 Malta. Hry Live Casino, poskytované spoločnosťou Evolution Gaming, sú hostené spoločnosťou Evolution Gaming v rámci licencie poskytnutej Regulátorom MGA pod číslom MGA/CL4/664/2010. Hry Live Casino spoločnosti Evolution Gaming sú na Webových stránkach v sekcii „Live Casino Grande“.
 • b. Net Entertainment Malta Limited („NET Entertainment“), dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve spoločnosti Net Entertainment AB, registrovaná na Malte pod registračným číslom C34838, so sídlom na adrese The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. Net Entertainment je verejne obchodovanou spoločnosťou, kótovanou na indexe Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Hry Live Casino, poskytované spoločnosťou Net Entertainment, sú hostené spoločnosťou Net Entertainment na platforme Net Entertainment, licencovanej Regulátorom v rámci licencie číslo MGA/CL4/184/2004. Hry Live Casino spoločnosti Net Entertainment sú na Webových stránkach v sekcii “Live Casino Royale”.
 • c. Authentic Gaming Ltd (dále jen „Authentic Gaming“) je pobočka v plném vlastnictví společnosti Authentic Gaming, Ltd, registrované na Maltě, IČO C70582, se sídlem na The Plaza Commercial Centre, Level 8, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Hry Live Casino poskytované společností Authentic Gaming hostuje a podporuje společnost Authentic Gaming na své platformě, licencované regulačním orgánem pod licenčním číslem MGA/CL4/1249/2016. 

Všetky stávky, podané v hre Live Casino, sú podané na serveroch spoločností Evolution Gaming alebo Net Entertainment na Malte, v závislosti na poskytovateľovi hry, v ktorej bola stávka podaná.

9.2 Spoločnosť Unibet je Poskytovateľmi hier poverená reprezentovať, propagovať a predávať Služby hier Casino, Live Casino a Games.

9.3 Spoločnosť Unibet prijíma, drží a vypláca peňažné prostriedky Vlastníka účtu pre účely transakcií a vyrovnania hier Casino, Live Casino a Games.

9.4 Spoločnosť Unibet nie je zodpovedná za akýkoľvek spor súvisiaci s právami Duševného vlastníctva s hrami Casino, Games a/alebo Live Casino.

9.5 Spoločnosť Unibet prijíma a uznáva zodpovednosť za transakcie v rámci hry Casino, Live Casino a Games iba čo sa týka finančných prostriedkov prijatých, držaných a/alebo vyplácaných zo Zákazníckeho účtu alebo na Zákaznícky účet v spojitosti s vyrovnaním s Poskytovateľmi hier.

9.6 Hry Casino a Games môžu byť hrané zdarma alebo za úplatu. Hráč teda rozumie a uznáva, že pre hranie hier Casino a Games nie je vyžadovaný akýkoľvek nákup. Aby Hráč mohol hrať o peniaze, musí byť zaregistrovaný a stať sa Vlastníkom účtu.

9.7 Zamestnanci, osoby nadobúdajúce práva z licencie, distribútori, veľkoobchodníci, dcérske spoločnosti, zástupcovia a maloobchodníci spoločnosti Unibet a Poskytovateľov hier a ich bezprostrední rodinní príslušníci nie sú oprávnení zúčastniť sa na hrách Casino, Live Casino a Games.

9.8 Výnimky pre špecifické krajiny: Prístup k niektorým hrám Games môže byť obmedzený v týchto krajinách: Albánsko, Antigua a Barbuda, Argentína, Bahamy, Belgicko, Bulharsko, Barma, Kanada, Kapverdské ostrovy, Čína, Cookove ostrovy, Chorvátsko, Cyprus, Kuba, Nemecko, Ghana, Gibraltár, Grécko, Guinea, Guinea-Bissau, Island, Indonézia, Izrael, Pobrežie slonoviny, Japonsko, Laos, Libéria, Líbye, Litva, Luxembursko, Macao, Macedónia, Malajzia, Mauretánia, Mexiko, Monako, Maroko, Nauru, Holandsko, Holandské Antily, Nigéria, Niue, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Južná Afrika, Južná Kórea, Somálsko, Sudán, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turkmenistan, Uzbekistan a Zimbabwe.

9.9 Kompletné pravidlá hier Live Casino nájdete tu .

10 Nároky a spory

10.1 Akýkoľvek nárok týkajúci sa transakcie v súvislosti so Zákazníckym účtom musí byť spoločnosti Unibet oznámený do šiestich mesiacov po tom, čo bola daná transakcia, platba a/alebo vyrovnanie prevedené, alebo malo byť prevedené; v opačnom prípade si spoločnosť Unibet vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia nárok neuznať.

10.2 Pokiaľ si Vlastník účtu praje podať sťažnosť, môže tak učiniť prostredníctvom Zákazníckeho servisu spoločnosti Unibet a kontaktných údajov na stránke „Potrebujete pomoc?“, na Webových stránkach. Strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu zmierlivého vyrovnania v rozumnom časovom období. Podávateľ sťažnosti môže zároveň podať sťažnosť u Regulátora na adrese support.mga@mga.org.mt.

10.3 Sťažnosť musí obsahovať jasnú a jednoznačnú informáciu o identite Vlastníka účtu a všetky relevantné detaily, ktoré sú dôvodom k sťažnosti. Spoločnosť Unibet sa zaväzuje okamžite preskúmať akúkoľvek sťažnosť, odovzdanú jej alebo Regulátorovi.

10.4 Spoločnosť Unibet bude informovať Vlastníka účtu, alebo Regulátora tam, kde bola sťažnosť spoločnosti Unibet odovzdaná Regulátorom, o výsledkoch svojho vyšetrovania do dvadsaťjeden (21) dní od dátumu, kedy bola sťažnosť dodaná spoločnosti Unibet.

10.5 Môžete taktiež použiť platformu pre online riešenie sporov (Online Dispute Resolution platform, ďalej len ODR), ale to Vás nasmeruje na vyššie uvedené ADR a proces riešenia Vášho sporu sa môže predĺžiť. Pre ODR použite prosím nasledujúci odkaz: ODR.

10.6 Akýkoľvek právny nárok alebo spor, ktorý vznikne v rámci alebo v súvislosti so Zmluvou, bude riešený v súlade s Rozhodným právom Miesta zmluvy.

10.7 Pokiaľ nastane spor medzi spoločnosťou Unibet a Vlastníkom účtu, spoločnosť Unibet Vlastníkovi účtu sprístupní detailné záznamy o transakcii (transakciách). Tieto informácie budú taktiež sprístupnené príslušným tretím stranám (napr. sudcovi alebo súdu), pokiaľ to spoločnosť Unibet považuje za nutné alebo je to vyžadované príslušným úradom.

11 Zmeny

Akýkoľvek podstatný dodatok k Zmluvným podmienkam spoločnosti Unibet bude spoločnosťou Unibet pred nadobudnutím účinnosti oznámený Vlastníkom účtov.

Pravidlá Unibet boli aktualizované.

Pozrite sa, čo sa zmenilo: 12 - BetUp

Aktuálna verzia Pravidiel a podmienok Unibet je 3.9, naposledy aktualizovaná 29/11/2020.